Własna firma (działalność gospodarcza)

krok, po kroku


Czyli samozatrudnienie jako sposób na własny biznes


Informacje ogólne:

Samozatrudnieniem określamy potocznie jednoosobową działalność gospodarczą.
W wielu przypadkach samozatrudnienie jest działaniem wymuszonym przez pracodawców, którzy chcąc uniknąć wszelkiego rodzaju uniedogodnień, związanych z obowiązkami narzucanymi przez kodeks pracy, czy też wysokimi kosztami stałymi; Wywierają oni presję na swoich pracodawców, aby ci założyli własną działalność gospodarczą.
Oczywiście zakładanie firmy z nacisków pracodawcy nie jest żadną regułą, bowiem wiele osób wybiera samozatrudnienie i zakłada swoją firmę z własnej i nieprzymuszonej woli, po to aby lepiej się realizować w gospodarce opartej o wolny rynek.
Niemniej jednak, nawet w każdym z przypadków powiadanie własnej firmy, ma nie tylko swoje wady, ale tez wymierne korzyści.


Wady i zalety posiadania działalności gospodarczej:

Dla pracodawcy przejście jego pracowników na własną działalność jest przede wszystkim istotne z tego względu, iż ponoszą oni o wiele mniejsze nakłady finansowe. Zauważmy fakt, iż przedsiębiorca zatrudniający przykładowo osobę za najniższa stawkę krajową, ponosi ze swojej kieszeni wydatek kilkaset złotych większy niż kwota, którą otrzymuje pracodawca. Są to oczywiście różnego rodzaju obciążenia parapodatkowe i podatkowe (orientacyjnie do każdej przekazanej swojemu pracownikowi złotówki dopłacają około 80 groszy!). Tym samym pracodawcy mogą zaoferować wyższą pensję pracownikowi, który prowadzi swoją działalność gospodarczą.

Z kolei osoby samozatrudnione, prowadzące swoją jednoosobową działalność gospodarczą mają prawo do rozliczania się stawka ryczałtową, bądź też według stawki liniowej podatku dochodowego (19%). Pracownicy pracujący jako osoby fizyczne muszą natomiast płacić stawki podatku progresywnego (18% i 32%). Co więcej osoby mające działalność gospodarczą, ponoszą mniejsze opłaty na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo dochodzi fakt, iż posiadając własną firmę możemy świadczyć nasze usługi również innym podmiotom, niżeli jeden pracodawca.
Do wad prowadzenia własnej jednoosobowej firmy należy zaliczyć z pewnością, o wiele mniejszą stabilność zatrudnienia, mniejsze prawa do urlopu, czy też obowiązek prowadzenia własnej księgowości (w tym przypadku warto korzystać z darmowych, bądź niedrogich programów komputerowych).


Zakładanie działalności gospodarczej - krok, po kroku


Wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

Aby założyć działalność gospodarczą należy w pierwszej kolejności udać się do urzędu miasta, bądź też urzędu gminy. Następnie legitymując się swoim dowodem osobistym należy wypełnić właściwy formularz – zgłoszenie. Owo zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej jest płatne i kosztuje 100zł. W przypadku dokonywania zmian we wpisie, dokonuje się opłaty w wysokości 50zł.
W formularzu należy zawrzeć następujące informacje:
•    imię i nazwisko
•    nazwę firmy
•    numer ewidencji PESEL
•    adres zamieszkania
•    określenie przedmiotu działalności, zgodnego z PKD (Polską Klasyfikacją działalności)
•    datę rozpoczęcia działalności gospodarczej
Wpis do ewidencji dokonuje właściwy organ (prezydent miasta, wójt lub burmistrz) w ciągu 14 dni, od dnia złożenia wniosku przez osobę, która zakłada działalność gospodarczą. Po dokonaniu wpisu otrzymuje się właściwe zaświadczenie o wpisie do ewidencji. Od 2009 roku, czyli od wprowadzenia tzw. „jednego okienka” urzędy miast tworzą własne punkty ułatwiające ewidencję działalności gospodarczej, gdzie w jednym okienku można skorzystać z pomocy doradczej oraz wypełnić wnioski, nie tylko do urzędu miasta ale też do GUS’u, Urzędu Skarbowego czy ZUS.


Jak zdobyć REGON?

W chwili obecnej numer REGON można już zdobyć dokonując rejestracji on-line w Głównym Urzędzie Statystycznym. Aby tego dokonać należy złożyć druk RG-1, wraz z zaświadczeniem o wpisie do działalności gospodarczej. W przypadku osobistego złożenia wniosku w Urzędzie statystycznym REGON otrzymuje się po kilkunastu minutach, natomiast w pozostałych przypadkach przedsiębiorcy składający wnioski EDG-1 w urzędzie gminy, zmuszeni będą czekać do miesiąca czasu na otrzymanie numeru REGON pocztą.

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym

Gdy zastanawiamy się nad tym jak założyć firmę, należy zastanowić się również nad formą podatku jaką będziemy się rozliczać. Czy w naszej działalności gospodarczej będzie to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, pełna księgowość, czy też księga przychodów i rozchodów oraz czy zostaniemy płatnikiem podatku VAT.
Dla różnych rodzajów działalności każda z form ma swoje wady i zalety. Dlatego niezwykle jest istotne zaczerpnięcie odrobiny wiedzy na temat obowiązujących form rozliczeń podatku.
Osoby, które chcą zostać płatnikami podatku VAT muszą złożyć w właściwym dla siebie Urzędzie Skarbowym deklarację VAT-R (wiąże się ona z opłatą 152zł). Dodatkowo osoby fizyczne prowadzące swoją własną działalność gospodarczą są zmuszone przekształcić swój prywatny numer NIP, na NIP zakładanej firmy. W tym celu należy wypełnić deklaracje NIP-1.

Konto bankowe dla firm

Obowiązkiem każdej osoby prowadzącej własną firmę jest posiadanie swojego firmowego konta bankowego.

Zatem założenie firmy musi wiązać się też z otwarciem swojego firmowego rachunku w dowolnym banku. Oczywiście obecnie przy bardzo dużym wyborze usług bankowych warto wybrać takie konto bankowe, które daje nam jako przedsiębiorcom najwięcej korzyści.
Aby to zrobić należy podać następujące dane:
•    Zaświadczenie o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP)
•    Zaświadczenie o numerze REGON
•    Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
•    Czasami wymagane jest również posiadanie swojej firmowej pieczątki, na której znajduje się nazwa i adres firmy oraz numery NIP i REGON.

Rejestracja firmy w ZUS

Ostatnim miejscem kończącym rozpoczęcie działalności gospodarczej, do którego musimy się udać jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do ZUS’u musimy się udać, nie później niż siedem dni od złożenia naszego wniosku EDG-1. Dokumenty, które będą dla nas niezbędne przy rejestracji to kopie za świadczenia Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON, kopię decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru nam Numeru Identyfikacji Podatkowej oraz oryginały tychże dokumentów.
Aby dokonać zgłoszenie musimy wypełnić wniosek ZUS ZUA (lub też ZUS ZZA). Formularz ten można również wysłać on-line, jednak należy pamiętać, iż dokument taki przesłany w formie elektronicznej musi być opatrzony ważnym podpisem elektronicznym, przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
Warto tutaj dodać, iż osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą, mają prawo do dwu letniej obniżki składek ZUS’owskich


Warto wiedzieć

W przypadku gdy zamierzamy zatrudnić jakiś pracowników, jesteśmy zobowiązani aby udać się do Państwowej Inspekcji Pracy. Mamy na to czas do 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Do Sanepidu jesteśmy zobowiązani udać się gdy prowadzimy działalność gospodarczą związaną z gastronomią czy branżą spożywczą. Mamy na to czas do 14 dni od momentu założenia firmy.
W niektórych przypadkach założenie działalności gospodarczej wymagać będzie również nabycia odpowiednich zezwoleń, koncesji lub licencji.

Formy oraz Rodzaje działalności gospodarczej

Niezbędne informacje oraz Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)


Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą (jednoosobowa firma):

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, bądź przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej, czy też indywidualny przedsiębiorca – jest to jedna z form prowadzenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej (najmniej skomplikowana organizacyjnie). Z owej formy działalności gospodarczej nie mogą korzystać ani jednoosobowe spółki prawa handlowego utworzone przez osobę fizyczną (te które podlegają przepisom dotyczącym osób prawnych) ani też osoby prawne.
Do zalet prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej zaliczyć należy:
•    niski wkład finansowy
•    najprostsza forma prowadzenia działalności pod względem prawnym
•    samodzielność w podejmowaniu decyzji (co również może okazać się wadą)
Jeśli chodzi o wady to zaliczyć tutaj można:
•    odpowiedzialność całym swoim majątkiem za decyzje podejmowane w imieniu firmy
•    płynność finansowa jest uzależniona od wielkości finansowego wkładu początkowego
•    cała odpowiedzialność za organizację firmy leży na barkach jej właściciela


Spółki osobowe
Spółka jawna:

Jest to forma osobowa spółki, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, która nie jest inną spółką handlową. Ta forma działalności gospodarczej, którą jest spółka jawna posiada swój własny majątek, w skład którego wchodzą wkłady wniesione do majątku spółki oraz mienie nabyte w czasie jej istnienia. Spółka ta posiada tzw. „ułomną osobowość prawną”.

W tej formie spółki osobowej, pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania ponoszą solidarnie wszyscy wspólnicy ze spółką, całym swoim majątkiem (obecnym i przyszłym), bez jakichkolwiek ograniczeń. Istnieje jednak zasada subsydiarnej odpowiedzialności wspólników spółki jawnej. Oznacza to, że wierzyciel, który prowadzi egzekucję majątku, może prowadzić ją przeciwko wspólnikom, dopiero gdy egzekucja majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Spółka partnerska:

Spółka ta jest tworzona przez wspólników (partnerów), którzy prowadząc przedsiębiorstwo pod własną firmą wykonują wolny zawód. Zatem tworząc spółkę partnerską, niemożna na przykład wykonywać działalności handlowej czy produkcyjnej obok wykonywanego wolnego zawodu. Wspólnikami (czy też partnerami) w tym rodzaju spółki, mogą być jedynie osoby fizyczne.

Spółka komandytowa:

Spółka komandytowa jest to spółka, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, gdzie występują dwie formy wspólników. Jednym jest tzw. „komandytariusz”, którego odpowiedzialność majątkowa przed wierzycielami jest ograniczona, oraz „komplementariusz”, który odpowiada swoim majątkiem w sposób nieograniczony. Jeśli chodzi o nazwę spółki komandytowej to dopuszczalne w użyciu jest stosowanie skrótu „sp.k”, natomiast w nazwie powinno być zawarte też nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza. Nazwisko komandytariusza w nazwie nie jest wskazane, bowiem jeśli się tak stanie będzie od odpowiadać wobec osób trzecich za zobowiązania spółki bez ograniczeń.

Spółka komandytowo-akcyjna:

Ten rodzaj działalności gospodarczej działa na podobnych zasadach co spółka komandytowa, z tą różnica że za zobowiązania spółki odpowiada w pełni całym swoim majątkiem, co najmniej jeden komplementariusz, oraz co najmniej jeden wspólnik jest jej akcjonariuszem, który nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Spółki kapitałowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest rodzajem działalności gospodarczej, w której jej wspólnicy nie odpowiadają majątkiem własnym za zobowiązania firmy. Za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada swoim majątkiem sama spółka. Obecnie wymagalny minimalny kapitał zakładowy do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to 5000zł, gdzie wkłady wniesione do spółki mogą być zarówno w formie gotówki jak i też aportu(niematerialnych praw lub rzeczy).

Spółka akcyjna:

Spółka akcyjna to spółka działająca na podstawie kodeksu spółek handlowych. Jej kapitał zakładowy podzielony jest równo na akcje, które mogą być notowane (sprzedawane i kupowane) na giełdzie. W swojej nazwie firmy, spółka powinna dodawać zwrot w skrócie „S.A.” bądź „Spółka akcyjna”. Jej kapitał zakładowy stanowią wkłady założycieli spółki, którzy to stają się jej współzałożycielami (akcjonariuszami).
PKD (Polska Klasyfikacja działalności)
Jest to zhierarchizowana i usystematyzowana lista rodzajów działalności gospodarczych, które realizują podmioty gospodarcze. PKD ustala nazwy, symbole oraz zakres grupowań klasyfikacyjnych (działy, grupy, klasy, podklasy, sekcje, podsekcje).

źródło: http://www.dzialalnoscgospodarcza.info

 
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

UWAGA PRZYPOMINAMY!


- rekrutacja w ramach programu Erasmus+ !!!!


Szczegóły u Koordynatora

tel: 660 015 673,

email: abk@wste.edu.plFACEBOOK - ERASMUS+


LUBIĘ TO!

 

FACEBOOK

ERASMUS + POLSKA

 

 

LUBIĘ TO!