Rodzaje umów o pracę i okresy ich wypowiedzenia
UMOWA NA CZAS PRÓBNY - umowę taką zawiera pracodawca z pracownikiem w celu sprawdzenia jego przydatności do wykonywania określonej pracy, dlatego też jest ona zawierana tylko jeden raz przed zawarciem każdego rodzaju umowy. Okres na jaki jest zawierana umowa próbna nie jest dłuższy niż 3 miesiące.
Umowa na czas próbny rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta, natomiast przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.
Wypowiedzenie umowy na okres próbny wynosi:
- 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
- 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
- 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.UMOWA NA CZAS OKREŚLONY
- jest ona zwierana na określony czas, który jest ustalony z góry w warunkach umowy.
Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, zgodnie z Art. 251. § 1. zawarcie trzeciej umowy na czas określony jest równoznaczne z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy czasu, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązanie kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.
Wypowiedzenie umowy na czas określony - jeśli umowa na czas określony została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy, wówczas strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY- w umowie tej strony nie ustalają terminu rozwiązania umowy. Umowa trwa tak długo, dopóki jedna ze stron jej nie rozwiąże, poprzez wypowiedzenie, albo na skutek innych przyczyn.
Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.UMOWA NA CZAS WYKONANIA OKREŚLONEJ PRACY - zawierana jest ona sytuacji, kiedy nie jest możliwe ustalenie terminu zakończenia określonej pracy, tak więc moment wygaśnięcia umowy jest zależny od zakończenia danej pracy.UMOWA NA ZASTĘPSTWO - jest to zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jest to umowa na czas określony, której czas trwania obejmuje nieobecność pracownika zastępowanego.
Wypowiedzenie umowy na czas zastępstwa - okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 dni robocze.UMOWA O DZIEŁO I UMOWA ZLECENIE
- nie są regulowane przez przepisy Kodeksu Pracy. Są one zawierane na podstawie umowy cywilnoprawnej między dwoma podmiotami: zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Zleceniodawca zleca zleceniobiorcy wykonanie określonej czynności za ustalona zapłatę, a zleceniobiorca zobowiązuje się do jej wykonania.

Kodeks pracy

opracowano na podstawie:
Kodeks Pracy Art. 25.
Kodeks Pracy Art. 251. §1
Kodeks Pracy Art. 30. §2
Kodeks Pracy Art. 32. §2
Kodeks Pracy Art. 33.
Kodeks Pracy Art. 331.
Kodeks Pracy Art. 34.
Kodeks Pracy Art. 36. §1
Kodeks Cywilny Art. 627.
Kodeks Cywilny Art. 734. §1

 
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

UWAGA PRZYPOMINAMY!


- rekrutacja w ramach programu Erasmus+ !!!!


Szczegóły u Koordynatora

tel: 660 015 673,

email: abk@wste.edu.plFACEBOOK - ERASMUS+


LUBIĘ TO!

 

FACEBOOK

ERASMUS + POLSKA

 

 

LUBIĘ TO!